Informacje i wytyczne dla rodziców i uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

  

02.06.2020r.

Informacje i wytyczne  dla rodziców i uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w następujących terminach:

  • 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9.00 – język polski
  • 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9.00 – matematyka
  • 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9.00 – język niemiecki

 

Podstawowe wytyczne:

-  Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń (uczennica) zdrowy (-a), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

-  Uczeń (uczennica), nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam (-a) jest objęty (-a) kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

-  Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń (uczennica) wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

-  Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

-  Na egzaminie każdy uczeń (uczennica) korzysta z własnych przyborów piśmienniczych tj. długopisu z czarnym wkładem, linijki (w czasie egzaminu w części matematycznej). Zakazane jest korzystanie z tzw. długopisów ścieralnych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.

-  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

-  Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

- Uczeń zgłasza się do szkoły o godz. 8.20. Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, zachowując odpowiedni odstęp od siebie (co najmniej 1,5 m).

 

 Środki bezpieczeństwa osobistego:

- Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

-  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych, po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

- Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

-  Uczeń uczennica), może – jeżeli uzna to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

- Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu                   w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

-  Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

- Uczniowie, wrażeniami po egzaminie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikają spotkań w grupie np. przy wejściu do szkoły.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u zdającego:

- Jeżeli uczeń (uczennica) przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

- Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

Dorota Tarczyńska

dyrektor ZSOS7