Opieka wytchnieniowa

 

 

 

 

Miasto Gliwice przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, opartego na ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych W ramach w/w programu opiekunowie będą mogli otrzymać wsparcie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Szacunkowo w bieżącym roku z programu mogą skorzystać 23 osób. Dzięki realizacji programu w naszym mieście członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy, która będzie świadczona w ramach pobytu dziennego, pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia oraz  w ramach specjalistycznego poradnictwa.

Cele programu:

 • •    wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną;
  •    wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej;
  •    poradnictwo specjalistyczne np. psychologiczne lub terapeutyczne dla rodzin lub opiekunów;
  •    naukę w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla rodzin lub opiekunów.

Dla kogo jest Program?

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

 • • dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności mającym łączne wskazania do: -  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; - konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Gdzie i jak świadczona będzie usługa?

Program będzie realizowany w trzech modułach:

Moduł I –  w ramach pobytu dziennego:

świadczone będą usługi opiekuńcze w postaci opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania świadczone przez osoby wskazane przez opiekunów,

Moduł II – w ramach pobytu całodobowego

zapewnienie pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).

Usługi w ramach modułów I i II świadczone będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Moduł III – w ramach specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osoba niepełnosprawną

Usługa będzie świadczona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 przy ul. Gierymskiego 7

Limity dla osób korzystających z „Opieki wytchnieniowej”  w 2019 roku

LIMITY:
• w ramach pobytu dziennego  – usługa może być udzielona maksymalnie w wymiarze 240 godzin w 2019 r;

 • • w ramach pobytu całodobowego – usługa może być udzielona maksymalnie 14 dni w roku 2019;
 • • w ramach pobytu dziennego oraz wsparcia poprzez specjalistyczne poradnictwo limit wynosi 25 godzin w roku 2019.

Moduł III

udać się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Gierymskiego 7, tel. 32 231-42-01

Szacujemy, że ze wsparcia w 2019 roku otrzyma ok. 23 osób,  w tym w poszczególnych modułach:
Moduł I - opieka dzienna – 15 osób,
Moduł II - opieka całodobowa –3 osoby,
Moduł III - specjalistyczne poradnictwo - 5 osób.

Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie „Opieki wytchnieniowej”?

W celu skorzystania z programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”, należy:

Moduł I i II

udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, w celu:

 • • złożenia wniosku wraz z kopia orzeczenia o niepełnosprawności oraz wypełnioną karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel;
 • • przeprowadzenia wywiadu środowiskowego;
  • odebrania decyzji administracyjnej lub skierowania.

Moduł III

udać się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Gierymskiego 7, tel. 32 231-42-01

Szacujemy, że ze wsparcia w 2019 roku otrzyma ok. 23 osób,  w tym w poszczególnych modułach:
Moduł I - opieka dzienna – 15 osób,
Moduł II - opieka całodobowa –3 osoby,
Moduł III - specjalistyczne poradnictwo - 5 osób.