Klauzula informacyjna

Administrator

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach,

44-100 Gliwice, ul. Gierymskiego 7, reprezentowany przez Dyrektora Jednostki Dorotę Tarczyńską.

Współadministratorzy

 1. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor ochrony danych Administratora

 1. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Malwina Kononowicz vel Siemionowicz

adres korespondencyjny: ZSOS Nr 7 w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Gierymskiego 7,

e-mail: iod@zso7-gliwice.pl

tel: 322314201

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 • Przepisy prawa:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
 • Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
 • Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
 • Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole

Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.

 1. Dane osobowe, o których mowa w pkt 5 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 7.

Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
 • usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje dodatkowe

 1. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
 3. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.