Polityka bezpieczeństwa

Zgodnie z przyjętą w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach Polityką Bezpieczeństwa, w placówce prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych w formie papierowej.
Rejestr udostępniany jest w formie papierowej w siedzibie Administratora Danych Osobowych (Zespól Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, 44-100 Gliwice, ul. Gierymskiego 7) w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. 2015r. poz. 719).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach,

44-100 Gliwice, ul. Gierymskiego 7, - reprezentowany przez Dyrektora Jednostki

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a. Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych:
  • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
     • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe
     a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.
  b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
 4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Malwina Kononowicz vel Siemionowicz, e-mail: iod@zso7-gliwice.pl